Xº Abu Dhabi Grand Prix de 2018

Yoshio Nakamura

Yoshio Nakamura (1918-1994) by Muneta & Cerracín

Yoshio Nakamura (1918-1994).